آزاده باش

برای یک انسان آزاده، گذشته هراندازه هم که افتخارآمیزتر باشد فقط
 
 
درسی است برای ساختن یک آینده باشکوه تر.راه انسان های آزاده به پیش است نه به پس.  نیچه
 
 
                          
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 39 بازدید