همه ی ناراستی ها،دورنگی ها و خیانت ها را کنار گذاشته ام...یک گام سوی تو می آیم

یک گام نزد من بیا...تو هم عیبی را کنار بگذار

تنها منتظر قدم های من نمان!

اعتراف می کنم این قدم را اول به خاطر خودم و سپس به خاطر تو برداشته ام

تنها منتظر گام های من نمان!

شاید همان طور که ایستاده ای و نزدیک شدنم را تماشا می کنی،همان قدر از تو دورم کنی

 

/ 3 نظر / 21 بازدید