سرنوشت،باور،اندیشه

انسان ها با سرنوشت و زندگی های گوناگون...

 

انسان ها با عقاید و باورهای جور و واجور...

 

انسان ها با رویاها و اندیشه های کوچک و بزرگ...

 سرنوشت،باور،اندیشه...این زندگیست و زندگی می سازد.

تعدادی به این معتقدیم تقدیر و سرنوشت است که در زندگی ما نقش بازی می کند و هر چه نیک و هر چه بد،از جانب اوست و اوست ما را هدایت و راهبری می کند...

عده ای به این معتقدیم باور و اندیشه است که زندگیمان را شکل می دهد و ما را به سوی آینده،به سوی نیکبختی و بدبختی پیش می برد...

به هر چه معتقدید،به هر چه دل خوشید و دل خوشی می گیرید...

شما را به همان می سپارم و بهترین ها را برایتان آرزومندم.

پایان

/ 2 نظر / 13 بازدید
رسول

[گل][گل][گل][گل][گل][دست]

معین

چرا انقد صلیبو مسیحو کریسمس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ سلیقتو تحسین میکنم..... بووووووووس